คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความสามารถในการ ประยุกต์หลักการ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมดับเพลิง หน้าที่หลักคือตรวจสอบแนะนำการกำจัดสิ่งที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สิ่งที่ล่อแหลมต่อการเกิดเพลิงไหม้ ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกลามในอาคารหรือสถานประกอบการ ตรวจสอบอุปกรณ์เอื้ออำนวยในการผจญเพลิง ประเมินการติดต่อลุกลาม เพื่อรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงได้ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมดับเพลิงในอาคาร สามารถวิเคราะห์กลุ่มควันที่เกิดจากการลุกไหม้ได้ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ ไม่ต่ำกว่าสองปี ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย การดับเพลิง ทบทวนฝึกอบรมด้านการดับเพลิงทุกปี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 3 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ

2. มีประสบการณ์การดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3 ปี และ

3. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ (หลักสูตรเดียวหรือรวมกัน) ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

    3.1 การป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน

    3.2 เทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง,ขั้นรุนแรง,ขั้นก้าวหน้า

    3.3 การดับเพลิงระดับผู้ควบคุมสั่งการ

4. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 3 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน.....7......หน่วยสมรรถนะ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

5. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิง พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ อาสาสมัครมูลนิธิ สมาคม พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัย หรือจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัท ห้างร้าน เอกชน  นิติบุคคล หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO)

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FIR-3-005ZB เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-3-006ZB พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
DPM-FIR-3-007ZB วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
DPM-FIR-3-008ZB แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
DPM-FIR-3-009ZB เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)
DPM-FIR-3-010ZB วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
DPM-FIR-3-011ZB จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
DPM-FIR-3-012ZB ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
DPM-FIR-3-013ZB จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0244-A : ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิ่ง อะคาเดมี่ โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
CB-0254-A : ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอชเอ็น. ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
CB-0245-A : ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด

ยินดีต้อนรับ