หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-3-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   มีความอธิบายวิธีในการจัดเตรียม จัดหา อุปกรณ์ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง สัญลักษณ์แสดงเส้นทางอพยพ ป้ายแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยในการอพยพ สัญญาณเพื่อเตือนภัย เป็นต้น เพื่อดำเนินการอพยพสิ่งมีชีวิตออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 255511. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301321 รู้ถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการอพยพ 1. รู้ถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการอพยพได้เหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีปริมาณเพียงพอเพื่อการอพยพ 301321.01
301321 รู้ถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการอพยพ 2. พิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการอพยพ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและอธิบายวิธีนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็นต้องอพยพ 301321.02
301322 จัดทีมงานผู้รับผิดชอบนำทางหนีไฟ 1. จัดทำแผนผังโครงสร้างรายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบการนำทางหนีไฟได้อย่างเหมาะสม 301322.01
301322 จัดทีมงานผู้รับผิดชอบนำทางหนีไฟ 2. ปฎิบัติการนำทางหนีไฟ 301322.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหารบุคคล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  N/A

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  N/A

(ง) วิธีการประเมิน

  1. การทดสอบความรู้ 

  2. การสอบสัมภาษณ์ 15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน ใช้สายยางดับเพลิงได้เป็นอย่างดี ใช้เชือกช่วยเหลือผู้ติดในอาคารได้ สามารถใช้บันไดรถดับเพลิง รถกระเช้าดับเพลิงได้  

(ก) คำแนะนำ

   N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    จัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการอพยพได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีปริมาณเพียงพอต่อการอพยพ มีความเหมาะสม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อธิบายวิธีนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็นต้องอพยพ และอธิบายวิธีจัดทำโครงสร้างและกำหนดรายชื่อบุคคลที่รับผิดชอบการนำทางในการอพยพได้ 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ