หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-3-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      มีความรู้ในการวิเคราะห์ความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการดับเพลิงสอดคล้องต่อความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้ เพื่อให้การช่วยเหลือดับเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพลิงสงบ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
301321

รู้ถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการอพยพ

1. รู้ถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการอพยพได้เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีปริมาณเพียงพอเพื่อการอพยพ

301321.01 173075
301321

รู้ถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการอพยพ

2. พิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการอพยพ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และอธิบายวิธีนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็นต้องอพยพ

301321.02 173076
301322

จัดทีมงานผู้รับผิดชอบนำทางหนีไฟ

1. จัดทำแผนผังโครงสร้างรายชื่อบุคคล ที่รับผิดชอบการนำทางหนีไฟได้อย่างเหมาะสม

301322.01 173073
301322

จัดทีมงานผู้รับผิดชอบนำทางหนีไฟ

2. ปฏิบัติการนำทางหนีไฟ

301322.02 173074

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะการประเมินสถานการณ์และการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดับเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้ อธิบายวิธีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 

      3. การสาธิตหรือการสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้รถกระเช้า รถบันไดดับเพลิงได้ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สายดับเพลิงได้อย่างคล่องตัว สามารถใช้เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ในการดับเพลิงได้ ตัดกระแสไฟฟ้าได้ เป็นต้น 

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      - ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี เช่น อุปกรณ์ในการดับเพลิง

      - ประเมินวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ 

      - วิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้

      - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ