Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
1
2
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
3
4
วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
5
6
แจ้งเตือนและแจ้งการอพยพออกจากพื้นที่เพลิงไหม้
7
8
เตรียมอุปกรณ์เพื่อการอพยพ (สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และสัญลักษณ์ความปลอดภัย/ทางออก/จุดรวมพล)
9
10
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
11
12
จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
13
14
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
15
16
17
18
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
19
20

ยินดีต้อนรับ