หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-3-010ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   การวิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเชื้อเพลิงจะช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบในการดับเพลิงให้สงบได้รวดเร็ว ขณะเดียวกันช่วยลดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม   นักดับเพลิงที่อธิบายวิธีวิเคราะห์ความรุนแรงได้จะช่วยคาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้มความรุนแรงของเพลิงได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อการเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อสถานการณ์ ทำให้ปฏิบัติการดับเพลิงสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
302111 ปฏิบัติตามหลักการควบคุมดับเพลิงตามประเภทของไฟ 1. วิเคราะห์แยกแยะประเภทของไฟได้ 302111.01
302111 ปฏิบัติตามหลักการควบคุมดับเพลิงตามประเภทของไฟ 2. เลือกใช้สารดับเพลิง วิธีการควบคุมและดับเพลิงตามประเภทของไฟได้ถูกต้องเหมาะสม 302111.02
302111 ปฏิบัติตามหลักการควบคุมดับเพลิงตามประเภทของไฟ 3. จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ในการดับเพลิงให้มีเพียงพอ 302111.03
302112 ตรวจสอบผลภายหลังการควบคุมและดับเพลิงตามประเภทของไฟ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบเพลิงไหม้โดยคำนึงถึงประเภทของไฟ/เชื้อเพลิงที่ปรากฏในพื้นที่เกิดเหตุ 302112.01
302112 ตรวจสอบผลภายหลังการควบคุมและดับเพลิงตามประเภทของไฟ 2. ดำเนินการและบันทึกการตรวจสอบเพลิงไหม้อย่างถูกต้องครบถ้วน 302112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหารบุคคล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- เอกสารแสดงการผ่านการอบรม

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  N/A

(ง) วิธีการประเมิน

  1. การทดสอบความรู้ 

  2. การสอบสัมภาษณ์ 

  3. การสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน ใช้กล้องถ่ายภาพเพลิง ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตในเพลิงได้ 

(ก) คำแนะนำ

   N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  อธิบายวิธีแยกแยะประเภทของเพลิงได้เพื่อนำไปประกอบการเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการดับเพลิง รวมถึงการพิจารณาผลกระทบ ความรุนแรงต่อพื้นที่ใกล้เคียง สิ่งแวดล้อมต่างๆ และนำไปประกอบการจัดการผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ