หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-3-012ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   สามารถควบคุมการปฏิบัติการดับเพลิงให้สงบอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนความสำเร็จ อาทิเช่น ความรุนแรงของเพลิง ประสบการณ์ของนักดับเพลิงแต่ละคน ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง นอกจากนี้ปัจจัยด้านสถานที่เกิดเหตุก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ เพราะสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ละที่เช่น อาคาร อาคารสูง โรงงาน หรือในคลังน้ำมัน ต่างก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการดับเพลิงแต่ละสถานที่จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ หลายอย่างประกอบกัน

   สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเช่น สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว เบาะรองรับการกระโดด เครื่องอัดอากาศสำหรับ SCBA ในการอัดอากาศสู่ถังอัดอากาศชุดเครื่องช่วยหายใจ สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งของผู้ปฎิบัติงานได้7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
302221 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคาร 1. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่เหมาะสมกับสถานที่เกิดเหตุในอาคาร 302221.01
302221 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคาร 2. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในที่เกิดเหตุก่อนปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302221.02
302221 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคาร 3. ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่เกิดแหตุแต่ละที่ 302221.03
302221 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคาร 4. ประสานงาน สื่อสาร ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานข้างเคียง (ถ้ามี)ในขณะปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302221.04
302222 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคารสูง 1. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่เหมาะสมกับสถานที่เกิดเหตุในอาคารสูง 302222.01
302222 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคารสูง 2. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในที่เกิดเหตุก่อนปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302222.02
302222 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคารสูง 3. ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่เกิดแหตุแต่ละที่ 302222.03
302222 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในอาคารสูง 4. ประสานงาน สื่อสาร ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานข้างเคียง (ถ้ามี)ในขณะปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302222.04
302223 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในโรงงาน 1. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่เหมาะสมกับสถานที่เกิดเหตุแต่ละที่ในโรงงาน 302223.01
302223 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในโรงงาน 2. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในที่เกิดเหตุก่อนปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302223.02
302223 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในโรงงาน 3. ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่เกิดแหตุแต่ละที่ 302223.03
302223 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในโรงงาน 4. ประสานงาน สื่อสาร ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานข้างเคียง (ถ้ามี)ในขณะปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302223.04
302224 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในคลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน 1. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่เหมาะสมกับสถานที่เกิดเหตุในโรงกลั่นน้ำมัน 302224.01
302224 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในคลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน 2. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในที่เกิดเหตุก่อนปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302224.02
302224 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในคลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน 3. ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานที่เกิดแหตุแต่ละที่ 302224.03
302224 ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในคลังน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน 4. ประสานงาน สื่อสาร ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานข้างเคียง (ถ้ามี)ในขณะปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิง 302224.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ทฤษฎีการดับเพลิง / การดับเพลิงขั้นต้น

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

การใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือวิทยุสื่อสาร

การพิจารณาสวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การดับเพลิง การระบายควันในรูปแบบต่างๆ 

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว

การประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง


(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟ เทคนิคการดับไฟ เทคนิคการระบายควัน

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี มาตรฐาน/แนวทางการดับเพลิง

ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง

ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ 

- เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการดับเพลิง การระบายควัน เทคโนโลยีวัสดุ มาตรฐานดับเพลิง เป็นต้น

- ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. การทดสอบความรู้ 

2. การสอบสัมภาษณ์ 

3. การสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   การจัดหน้าที่บริหารงานดับเพลิงในการปฏิบัติการผจญเพลิงต้องคำนึงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการผจญเพลิง

สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเช่น เบาะรองรับการกระโดด เครื่องอัดอากาศสำหรับ SCBA ในการอัดอากาศสู่ถังอัดอากาศชุดเครื่องช่วยหายใจ สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งของผู้ปฎิบัติงานได้ สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงได้ 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A  


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A  


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ