หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-3-013ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   การระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ได้ถูกต้อง จะช่วยให้อธิบายวิธีวางแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การเลือกใช้วัสดุ การวางระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดแบ่งพื้นที่กันไฟ เป็นต้น 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
304111 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงให้มีจำนวนเพียงพอรวมถึงจัดเตรียมสำรอง 1. ระบุเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการใช้ประจำตัวบุคคลและประจำหน่วยได้อย่างเหมาะสม 304111.01
304111 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงให้มีจำนวนเพียงพอรวมถึงจัดเตรียมสำรอง 2. จัดเตรียมเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 304111.02
304112 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมและดับเพลิง 1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 304112.01
304112 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมและดับเพลิง 2. จัดทำบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 304112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัย

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การตรวจสอบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย

การสำรวจ การประเมิน การบ่งชี้อันตราย

การถ่ายทอด สื่อสาร การแนะแนว


(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย 

   - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

   - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

   - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง 2558

   - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

   (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้ตรวจสอบ

   - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านอัคคีภัย

   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านมาตรฐาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

   (ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

   (ง) วิธีการประเมิน

   1. การทดสอบความรู้ 

   2. การสอบสัมภาษณ์ 15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   (ก) คำแนะนำ

     N/A

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

   การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยที่สุดควรเป็นไปตามกฎหมาย 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

   ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ