หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-2-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

อธิบายวิธีปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากบุคคลหรือศูนย์ประสานงานแจ้งเหตุเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301111

รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากบุคคลหรือศูนย์ประสานงานแจ้งเหตุเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ หรือจากอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้

1.ปฏิบัติตามกระบวนการ เมื่อเกิดเหตุบันทึกรายละเอียดการแจ้งเหตุอย่างถูกต้อง

301111.01
301111

รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากบุคคลหรือศูนย์ประสานงานแจ้งเหตุเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ หรือจากอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้

2 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และประสานขอหน่วยงานสนับสนุนในกรณีที่เพลิงไหม้รุนแรงและลุกลาม

301111.02
301112

ปฏิบัติการเข้าถึงพื้นที่เพลิงไหม้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด

1. เดินทางถึงที่เกิดเหตุในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่

301112.01
301112

ปฏิบัติการเข้าถึงพื้นที่เพลิงไหม้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด

2. เข้าถึงที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงไหม้ในเบื้องต้น

301112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ความรู้เกี่ยวกับกฎการสื่อสาร 5W1H (Who : ใคร / What : อะไร / Where : ที่ไหน / When : เมื่อใด / ทำไม : Why และ How : อย่างไร)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ การบันทึกการรับแจ้งเหตุที่มีความละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางเข้าถึงที่เกิดเหตุ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

N/A

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบข้อเขียน

      2. การสอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      อธิบายวิธีรับฟัง วิเคราะห์ แจ้งเหตุ โดยมีรายละเอียดการแจ้งเหตุได้เป็นอย่างดี อธิบายวิธีใช้เครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อธิบายวิธีบันทึกการรับแจ้งเหตุที่มีความละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เป็นอย่างดี 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

- อาชีพรักษาความปลอดภัย


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ