หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-2-003ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้ในการวิเคราะห์ความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการดับเพลิงสอดคล้องต่อความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้ เพื่อให้การช่วยเหลือดับเพลิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพลิงสงบ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301221 ประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิงให้เหมาะสมกับลักษณะของเพลิงไหม้ 1. ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงไหม้ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี 301221.01
301221 ประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิงให้เหมาะสมกับลักษณะของเพลิงไหม้ 2. ประเมินวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมและดับเพลิงให้มีเพียงพอ 301221.02
301222 ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เพลิงมีความรุนแรงหรือพื้นที่เกิดเหตุที่เข้าถึงยาก 1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ควบคุมและดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในที่เพลิงไหม้ 301222.01
301222 ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในกรณีที่เพลิงมีความรุนแรงหรือพื้นที่เกิดเหตุที่เข้าถึงยาก 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ 301222.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการประเมินสถานการณ์และการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดับเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้ อธิบายวิธีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  N/A

(ง) วิธีการประเมิน

  1. การทดสอบความรู้ 

  2. การสอบสัมภาษณ์ 

  3. การสาธิตหรือการสาธิตการปฎิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้รถกระเช้า รถบันไดดับเพลิงได้ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สายดับเพลิงได้อย่างคล่องตัว สามารถใช้เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ในการดับเพลิงได้ ตัดกระแสไฟฟ้าได้ เป็นต้น 

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

- ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มี เช่น อุปกรณ์ในการดับเพลิง

- ประเมินวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอ 

- วิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้

- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน

  ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ