หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-2-004ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   ทีมดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ควรมีทักษะในการทำงานหลายๆ อย่างประกอบกัน ซึ่งทักษะเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีในบุคคลเพียงคนเดียว การประกอบทีมดับเพลิงจึงต้องพิจารณาความอธิบายวิธีของนักดับเพลิงแต่ละคนเพื่อให้อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้หมายถึงในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การบริหารจัดการทีมดับเพลิงหลายๆ ทีม ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
302211 จัดหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง 1. จัดตั้งทีมควบคุมและดับเพลิงพร้อมกำหนดหน้าที่ของนักดับเพลิงแต่ละคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น 302211.01
302211 จัดหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง 2. ทีมงานปฎิบัติการดับเพลิงตามแนวทางของหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง 302211.02
302212 จัดทีมควบคุมและดับเพลิงตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับลักษณะเพลิง 1. พิจารณาคัดเลือกนักดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญได้ตรงตามสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง 302212.01
302212 จัดทีมควบคุมและดับเพลิงตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับลักษณะเพลิง 2. กำหนดจำนวนนักดับเพลิงในการเข้าปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น 302212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้และทักษะในการวางแผนกำลังคนในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่กำลังปรากฏอยู่ ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงระดับควบคุมสั่งการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหารบุคคล

การวางแผนกำลังคน การจัดวางตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

การประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง


(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายให้แก่พนักงาน

ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการดับเพลิง

ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสั่งการ

  - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ บำรุงรักษาดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการบริหารงานบุคคล

  - ความรู้ในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง

  - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

  ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. การทดสอบความรู้ 

  2. การสอบสัมภาษณ์ 

  3. การสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

   N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   การจัดหน้าที่บริหารงานดับเพลิงในการปฏิบัติการผจญเพลิงต้องคำนึงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการผจญเพลิง  สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน ใช้กล้องถ่ายภาพเพลิง ใช้อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตในเพลิงได้ 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฎิบัติงาน

  ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน
ยินดีต้อนรับ