Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และปฏิบัติการออกระงับเหตุเพลิงไหม้
1
2
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE - ชุดป้องกันร่างกายและอุปกรณ์ป้องกัน) และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการควบคุมและดับเพลิง
3
4
พิจารณาความเพียงพอและความพร้อมของทรัพยากรในการควบคุมและดับเพลิง
5
6
จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
7
8

ยินดีต้อนรับ