Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขาดับเพลิง อาชีพนักดับเพลิง ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง
1
2
วิเคราะห์ความรุนแรงของเพลิงตามประเภทของเพลิง
3
4
จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง
5
6
ปฏิบัติการควบคุมและดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ
7
8
9
10
การตรวจสอบภายหลังการดับเพลิงเสร็จสิ้น
11
12
ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
13
14
พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
15
16
17
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
18
19
จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
20
21
ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง
22
23
ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
24
25

ยินดีต้อนรับ