หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-041ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

มีความรู้ในการวิเคราะห์ประเภทของเชื้อเพลิง รวมถึงพิจารณาปฏิบัติการดับเพลิงได้สอดคล้องกับประเภทของเชื้อเพลิง 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301231

วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ

1 ระบุประเภทของเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด (เอ บี ซี และดี)

301231.01
301231

วิเคราะห์ประเภทของไฟประเภทต่างๆ

2 เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของเพลิงได้อย่างถูกต้อง

301231.02
301232

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมและดับเพลิง

1เลือกใช้สารดับเพลิงและวิธีการเพื่อควบคุม และดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของไฟ

301232.01
301232

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการควบคุมและดับเพลิง

2. ทราบข้อจำกัดของการใช้สารดับเพลิงแต่ละชนิด

301232.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

การดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การประเมินสถานการณ์และการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดับเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในเพลิงไหม้ อธิบายวิธีประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน 

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรม

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

N/A

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 

      3. การสาธิตหรือการสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ใช้เชือกโรยตัว ใช้รถกระเช้าดับเพลิง ใช้รถบันไดได้  

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      อธิบายวิธีวิเคราะห์ประเภทของเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณาวิธีปฏิบัติการดับเพลิง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ