หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-050ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการฝึกอบรมนักดับเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      บุคคลที่ทำหน้าที่ครูฝึกนักดับเพลิงจะต้องจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ ฐานฝึก สื่อสารสอน ทรัพยากรสำหรับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงตารางการฝึกดับเพลิง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องความรู้และการปฏิบัติการดับเพลิงที่ถูกต้องตามหลักสูตรที่มีการประเมินผลการฝึกอบรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
305211

จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ สื่อการสอน ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรมการดับเพลิง

1. จัดเตรียมเอกสาร ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรม ทรัพยากรสำหรับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

305211.01
305211

จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ สื่อการสอน ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรมการดับเพลิง

2. จัดเตรียมสถานที่ ฐานฝึกที่ใช้ในการฝึกอบรมการควบคุมและดับเพลิง

305211.02
305212

ปฏิบัติการฝึกอบรมนักดับเพลิง

1. ปฏิบัติการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิง ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตร

305212.01
305212

ปฏิบัติการฝึกอบรมนักดับเพลิง

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมการควบคุมและดับเพลิงได้ถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

305212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      มีทักษะในการสอน อธิบายวิธีระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำแก่นักดับเพลิง มีทักษะในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงที่มีความทันสมัย สอนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในงานด้านการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี  


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง

      การสอน การฝึกอบรม และการประเมินผล

      การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในงานดับเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม

      ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตการฝึกอบรมการดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

      ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

      ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

      ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการฝึกอบรม

      ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม

      ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตสื่อการอบรม

      ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล

      ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการดับเพลิง

      ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายในการดับเพลิงรูปแบบต่างๆ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - หลักสูตรการฝึกอบรมด้านดับเพลิง

      - เอกสารเกี่ยวกับสื่อการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

      1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น

      2. จัดทำตารางการฝึกอบรมที่กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา และรายวิชาที่จะต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

      3. จัดเตรียมพื้นที่หรือฐานฝึกสำหรับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

      4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ฝึกอบรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จอภาพฉาย คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และสถานที่อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น

      5. จัดทำสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมนักดับเพลิงให้มีครบถ้วนเพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

      6. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิง

      7. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมนักดับเพลิง โดยต้องทำกำหนดเครื่องมือประเมินและทำการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งภาครู้และภาคปฏิบัติ

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. การสอบข้อเขียน

2. การสัมภาษณ์

3. การสาธิตหรือจำลอง

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ