หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-051ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ครูฝึกนักดับเพลิงจะต้องวิเคราะห์และประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรนักดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน และนำเสนอหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุงแล้ว


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
305311

วิเคราะห์และประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรนักดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนักดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน

305311.01
305311

วิเคราะห์และประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรนักดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

2. จัดทำรายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรให้ทันสมัย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายวิชา

305311.02
305312

นำเสนอหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุงแล้ว

1. จัดทำรูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรนักดับเพลิง ที่ปรับปรุงได้ถูกต้องและครบถ้วน

305312.01
305312

นำเสนอหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุงแล้ว

2. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้ได้ถูกต้องและครบถ้วน

305312.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

มีทักษะในการสอน อธิบายวิธีระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่นักดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำแก่นักดับเพลิง มีทักษะในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงที่มีความทันสมัย สอนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในงานด้านการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนักดับเพลิง

- การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนักดับเพลิง

ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการดับเพลิง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

- แบบประเมินหลักสูตร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- ใบรับรองการผ่านงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการดับเพลิง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. การทดสอบความรู้ 

2. การสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนักดับเพลิงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

    2. จัดทำรายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรนักดับเพลิงให้ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ    3. จัดทำรูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุง

    4. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำไปใช้

รูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรนักดับเพลิงที่ปรับปรุงควรประกอบด้วย

- บทนำ

- รายละเอียดเนื้อหาวิชา

- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

- ภาคผนวก

- เอกสารอ้างอิงควรประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเนื่องจาก


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ