หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-043ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทีมปฏิบัติการผจญเพลิง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      ทีมดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ควรมีทักษะในการทำงานหลายๆ อย่างประกอบกัน ซึ่งทักษะเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีในบุคคลเพียงคนเดียว การประกอบทีมดับเพลิงจึงต้องพิจารณาความอธิบายวิธีของนักดับเพลิงแต่ละคนเพื่อให้อธิบายวิธีทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้หมายถึงในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน การบริหารจัดการทีมดับเพลิงหลายๆ ทีม ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว  


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
302211

จัดหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง

1 จัดตั้งทีมควบคุม และดับเพลิงพร้อมกำหนดหน้าที่ของนักดับเพลิงแต่ละคน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

302211.01
302211

จัดหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง

2. ทีมงานปฏิบัติการดับเพลิงตามแนวทางของหัวหน้าทีมควบคุมและดับเพลิง

302211.02
302212

จัดทีมควบคุมและดับเพลิงตามความเชี่ยวชาญ และเหมาะสมกับลักษณะเพลิง

1. พิจารณาคัดเลือกนักดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญ ได้ตรงตามสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง

302212.01
302212

จัดทีมควบคุมและดับเพลิงตามความเชี่ยวชาญ และเหมาะสมกับลักษณะเพลิง

2. กำหนดจำนวนนักดับเพลิงในการเข้าปฏิบัติการควบคุม และดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

302212.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ความรู้และทักษะในการวางแผนกำลังคนในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่กำลังปรากฏอยู่ ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงระดับควบคุมสั่งการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหารบุคคล

      การวางแผนกำลังคน การจัดวางตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

      การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

      การประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายให้แก่พนักงาน

      ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนในการดับเพลิง

      ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสั่งการ

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ บำรุงรักษาดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการบริหารงานบุคคล

      - ความรู้ในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง

      - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 

      3. การสาธิตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      การจัดหน้าที่บริหารงานดับเพลิงในการปฏิบัติการผจญเพลิงต้องคำนึงถึงตำแหน่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการผจญเพลิง  สามารถใช้หัวฉีดดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้ปั๊มน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถต่อหัวต่ออุปกรณ์ดับเพลิงได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน ใช้กล้องถ่ายภาพเพลิง ใช้อุปกรณ์ตรวจหาสิ่งมีชีวิตในเพลิงได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

18.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติจากการสาธิตหรือสาธิตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ