หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-046ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      การระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ต้องอาศัยหลักฐาน วัตถุพยานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการค้นหาข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้ เพราะฉะนั้นการรักษาสภาพของที่เกิดเหตุภายหลังการดับเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของนักดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นผู้พบเห็นสภาพของที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
303111

ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดเก็บวัตถุพยานของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการสืบสวน จัดเก็บวัตถุพยานของการเกิดเหตุเพลิงไหม้

303111.01
303111

ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดเก็บวัตถุพยานของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย

2. แจ้งข้อมูลความปลอดภัยและแนวทางการป้องกันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเกี่ยวกับความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดเก็บวัตถุพยาน

303111.02
303112

ประสานงานตำรวจในการให้ข้อมูลร่องรอยหลักฐานการเกิดเพลิงไหม้

1. รวบรวมข้อมูล ร่องรอยในที่เกิดเหตุตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการดับเพลิง เพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

303112.01
303112

ประสานงานตำรวจในการให้ข้อมูลร่องรอยหลักฐานการเกิดเพลิงไหม้

2. อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

303112.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ความรู้และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ความรู้ทักษะในการจัดเก็บหลักฐานความผิดปกติเบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง

      การใช้อุปกรณ์ในการค้นหา

      การสืบสวน สอบสวน เพื่อหาเหตุเพลิงไหม้ เส้นทางการลุกไหม้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกการเกิดเหตุจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่เหมาะสมในการดับเพลิง

      ความรู้ด้านการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ 

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านการดับเพลิง การค้นหาในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

      - ความรู้ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการดับเพลิง การค้นหาในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายวิธีถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนตามขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ