หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-FIR-6-047ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 88 516  พนักงานให้บริการด้านการป้องกันภัย

ISCO 88 5161 พนักงานดับเพลิง

ISCO 88 5162 เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ISCO 88 5169 พนักงานให้การบริการป้องกันภัย 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      การระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ต้องอาศัยหลักฐาน วัตถุพยานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการค้นหาข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้ เพราะฉะนั้นการรักษาสภาพของที่เกิดเหตุภายหลังการดับเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกันการให้ข้อมูลของนักดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติการก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นผู้พบเห็นสภาพของที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

พนักงานดับเพลิง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง 2558

- มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยในประเทศหรือในระดับสากล


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
303211

ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

1. สำรวจและบ่งชี้การปฏิบัติหรือสิ่งผิดปกติ ที่ไม่เป็นไปตามระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

303211.01
303211

ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

2. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

303211.02
303212

จัดให้มีระบบเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในพื้นที่

303212.01
303212

จัดให้มีระบบเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

2. จัดหาระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือข้อกำหนด

303212.02
303213

จัดให้มีระบบอุปกรณ์แจ้งเตือน

1. เลือกใช้ระบบอุปกรณ์แจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานที่

303213.01
303213

จัดให้มีระบบอุปกรณ์แจ้งเตือน

2. ให้ความรู้ และสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงการทำงานของระบบอุปกรณ์แจ้งเตือน

303213.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัย

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      การตรวจสอบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย

      การสำรวจ การประเมิน การบ่งชี้อันตราย

      การถ่ายทอด สื่อสาร การแนะแนว

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย 

            - พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

            - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

            - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง 2558

            - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

      ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้ตรวจสอบ

      - เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านอัคคีภัย

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      - เอกสารแสดงการผ่านการอบรมด้านมาตรฐาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

      1. การทดสอบความรู้ 

      2. การสอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

N/A

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

      การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยที่สุดควรเป็นไปตามกฎหมาย 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน

18.2 แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ