คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)  การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ  ระดับ 2 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

      2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ  ระดับ 2  จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ

      3. หากเป็นผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นขอรับการประเมิน) ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ ระดับ 2

      4. ในกรณีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะต่ออายุการรับรองในคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---2-002ZB ปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM---2-003ZB ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
DPM-CLAM-011A ประเมินสภาพผู้ป่วย
DPM-UGEW-012A เขียนรายงานสำหรับ EMR
DPM-NRQC-005A ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
DPM-TGCY-015A ใช้ยาเบื้องต้น
DPM-VETQ-013A รักษาระบบทางเดินหายใจ
DPM-RZFT-014A บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
DPM-JDKG-008A ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0384-A : บริษัทอีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ