หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ยาเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-EMP-2-005ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ยาเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitionerISCO 2212 Emergency medicine specialistISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitionersISCO 3256 Medical assistantISCO 3258 Emergency paramedic6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          บุคคลที่มีความรู้ใช้ยารักษาเบื้องต้นอธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้.อธิบายวิธีเภสัชศาสตร์ได้อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้ตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้การออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
103111 อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น 1.อธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้ 103111.01
103111 อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น 2.อธิบายวิธีเภสัชจลนศาสตร์ได้ 103111.02
103111 อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น 3.อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้หรือตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม 103111.03
103112 อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา 1.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาได้ 103112.01
103112 อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา 2.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้ 103112.02
103112 อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา 3.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจได้ 103112.03
103112 อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา 4.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจได้ 103112.04
103112 อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา 5.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลางได้ 103112.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป  ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

         หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)        (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์       (ข)  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • คำแนะนำในการประเมินประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้
  • วิธีการประเมิน                   1.ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย   2.สอบสัมภาษณ์   3.สาธิตการปฏิบัติ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำN/A(ข) คำอธิบายรายละเอียดมีความรู้ใช้ยารักษาเบื้องต้นอธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้อธิบายวิธีเภสัชศาสตร์ได้อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้ตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้การออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลาง 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

 N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

 N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย2.สอบสัมภาษณ์ ยินดีต้อนรับ