หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ยาเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-TGCY-015A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ยาเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่มีความรู้ใช้ยารักษาเบื้องต้นอธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้.อธิบายวิธีเภสัชศาสตร์ได้อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้ตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้การออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103111

อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น

1.อธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้

103111.01 172687
103111

อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น

2.อธิบายวิธีเภสัชจลนศาสตร์ได้

103111.02 172688
103111

อธิบายวิธีใช้ยารักษาเบื้องต้น

3.อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้

หรือตามเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม 

103111.03 172689
103112

อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา

1.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาได้

103112.01 172692
103112

อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา

2.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้

103112.02 172693
103112

อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา

3.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจได้

103112.03 172694
103112

อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา

4.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจได้

103112.04 172695
103112

อธิบายวิธีการออกฤทธิ์ของยา

5.อธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลางได้

103112.05 172696

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง)    วิธีการประเมิน

      1.ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย

      2.สอบสัมภาษณ์

      3.สาธิตการปฏิบัติ  


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      มีความรู้ใช้ยารักษาเบื้องต้นอธิบายหลักการเภสัชวิทยาได้อธิบายวิธีเภสัชศาสตร์ได้อธิบายเภสัชพลศาสตร์ได้ตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมอธิบายการออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทอัตโนมัติได้การออกฤทธิ์ของยาในระบบหลอดเลือดและหัวใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบทางเดินหายใจ การออกฤทธิ์ของยาในระบบประสาทส่วนกลาง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย

2. สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ