หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---2-003ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitionerISCO 2212 Emergency medicine specialistISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitionersISCO 3256 Medical assistantISCO 3258 Emergency paramedic6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม รู้ขั้นตอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยได้  ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เข้าใจจิตวิทยา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์พนักงานฉุกเฉินการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101131 วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตามได้อย่างถูกต้อง 1. ปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพได้อย่างถูกต้อง 101131.01
101131 วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตามได้อย่างถูกต้อง 2. เฝ้าตรวจติดตามได้อย่างถูกต้อง 101131.02
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 1. ประเมินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 101132.01
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 2. ตรวจสอบความรู้สึกตัว ระดับความรู้สึกตัวได้อย่างถูกต้อง 101132.02
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบทางเดินหายใจผู้ป่วยพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 101132.03
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 4. ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ป่วยพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 101132.04
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 5 ตรวจสอบอัตราการหายใจได้อย่างถูกต้อง 101132.05
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 6. ตรวจสอบระบบไหลเวียนเลือด อัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างถูกต้อง 101132.06
101132 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 7. ตรวจวัดเลือดฝอยไหลกลับผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 101132.07
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 1. อธิบายวิธีประเมินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 101133.01
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 2. ตรวจสอบความรู้สึกตัว ระดับความรู้สึกตัวได้อย่างถูกต้อง 101133.02
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 3. ตรวจสอบทางเดินหายใจผู้ป่วยพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 101133.03
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 4. ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 101133.04
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 5. ตรวจสอบอัตราการหายใจได้อย่างถูกต้อง 101133.05
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 6. ตรวจสอบระบบไหลเวียนเลือด อัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างถูกต้อง 101133.06
101133 ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น 7. ตรวจวัดเลือดฝอยไหลกลับผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 101133.07
101134 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101134.01
101134 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101134.02
101134 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101134.03
101134 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง 4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101134.04
101135 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย 1. อธิบายวิธีปฏิบัติและประเมินและดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 101135.01
101135 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย 2. ปฎิบัติตามการดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง 101135.02
101136 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด 1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101136.01
101136 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด 2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101136.02
101136 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด 3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101136.03
101136 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด 4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง 101136.04
101137 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท 1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท 101137.01
101137 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท 2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบประสาท 101137.02
101137 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท 3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบประสาท 101137.03
101137 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท 4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบประสาท 101137.04
101138 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ 1. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ 101138.01
101138 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ 2. ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ 101138.02
101138 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ 3. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษได้ 101138.03
101139 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน 1.อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน 101139.01
101139 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน 2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน 101139.02
101139 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน 3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน 101139.03
101139 ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน 4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน 101139.04
10113A ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต 1. ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิตได้ 10113A.01
10113A ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต 2 . ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิตได้ 10113A.02
10113B ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 10113B.01
10113B ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 10113B.02
10113B ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 3. ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 10113B.03
10113B ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 10113B.04
10113C ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ 1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ 10113C.01
10113C ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ 2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ 10113C.02
10113C ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ 3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ 10113C.03
10113D ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 10113D.01
10113D ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ปฎิบัติการเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 10113D.02
10113E ปฎิบัติวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน 1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉินได้ 10113E.01
10113E ปฎิบัติวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน 2. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉินได้ 10113E.02
10113E ปฎิบัติวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน 3. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉินได้ 10113E.03
10113F อธิบายความรู้จิตวิทยาทั่วไป 1.อธิบายหลักการจิตวิทยาทั่วไปได้ 10113F.01
10113F อธิบายความรู้จิตวิทยาทั่วไป 2.อธิบายวิธีวิเคราะห์จิตวิทยาทั่วไป ได้ 10113F.02
10113F อธิบายความรู้จิตวิทยาทั่วไป 3.อธิบายวิธีประยุกต์จิตวิทยาทั่วไปใช้กับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ 10113F.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น     ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน     ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน     ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์     ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน   หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์   หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน   1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                           2.สอบสัมภาษณ์   3.สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ    N/A(ข) อธิบายวิธีรายละเอียด     วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม รู้ขั้นตอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพได้ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยได้  ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เข้าใจจิตวิทยา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                        2.สอบสัมภาษณ์3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ