หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---2-003ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม รู้ขั้นตอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยได้  ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เข้าใจจิตวิทยา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101131

วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม

1. ปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพได้อย่างถูกต้อง

101131.01 173289
101131

วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม

2. เฝ้าตรวจติดตามได้อย่างถูกต้อง

101131.02 173290
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

1. ประเมินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

101132.01 173291
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

2. ตรวจสอบความรู้สึกตัว ระดับความรู้สึกตัวได้อย่างถูกต้อง

101132.02 173292
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

3. ตรวจสอบทางเดินหายใจผู้ป่วยพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

101132.03 173293
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

4. ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ผู้ป่วยพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

101132.04 173294
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

5 ตรวจสอบอัตราการหายใจได้อย่างถูกต้อง

101132.05 173295
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

6. ตรวจสอบระบบไหลเวียนเลือด อัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างถูกต้อง

101132.06 173296
101132

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

7. ตรวจวัดเลือดฝอยไหลกลับผิดปกติได้อย่างถูกต้อง 

101132.07 173297
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

1. อธิบายวิธีประเมินเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

101133.01 173298
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

2. ตรวจสอบความรู้สึกตัว ระดับความรู้สึกตัวได้อย่างถูกต้อง

101133.02 173299
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

3. ตรวจสอบทางเดินหายใจผู้ป่วยพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

101133.03 173300
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

4. ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ได้อย่างถูกต้อง

101133.04 173301
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

5. ตรวจสอบอัตราการหายใจได้อย่างถูกต้อง

101133.05 173302
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

6. ตรวจสอบระบบไหลเวียนเลือด อัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างถูกต้อง

101133.06 173303
101133

ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

7. ตรวจวัดเลือดฝอยไหลกลับผิดปกติได้อย่างถูกต้อง

101133.07 173304
101134

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจ

1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของ ระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง

101134.01 173305
101134

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจ

2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง

101134.02 173306
101134

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจ

3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทาง อายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหายใจได้อย่างถูกต้อง

101134.03 173307
101134

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจ

4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหายใจ ได้อย่างถูกต้อง

101134.04 173308
101135

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย

1. อธิบายวิธีปฏิบัติและประเมินและดูแลเบื้องต้นใน ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101135.01 173309
101135

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อย

2. ปฏิบัติตามการดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101135.02 173310
101136

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด

1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาค และพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ และหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง

101136.01 173311
101136

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด

2. อธิบายกลไกการเกิดโรค หรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ และหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง

101136.02 173312
101136

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด

3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ และหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง

101136.03 173313
101136

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด

4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ และหลอดเลือดได้อย่างถูกต้อง

101136.04 173314
101137

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท

1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของ ระบบประสาท

101137.01 173315
101137

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท

2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับระบบประสาท

101137.02 173316
101137

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท

3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับระบบประสาท

101137.03 173317
101137

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท

4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับ ระบบประสาท

101137.04 173318
101138

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ

1. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ

101138.01 173319
101138

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ

2. ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ

101138.02 173320
101138

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ

3. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับ ปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษได้

101138.03 173321
101139

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน

1.อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน

101139.01 173322
101139

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน

2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน

101139.02 173323
101139

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน

3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน

101139.03 173324
101139

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน

4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับ ผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวาน

101139.04 173325
10113A

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต

1. ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิตได้

10113A.01 173326
10113A

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต

2. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิตได้

10113A.02 173327
10113B

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยา ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

10113B.01 173328
10113B

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

2. อธิบายกลไกการเกิดโรคหรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

10113B.02 173329
10113B

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

3. ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

10113B.03 173330
10113B

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

4. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

10113B.04 173331
10113C

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาค และพยาธิสรีรวิทยาของโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

10113C.01 173332
10113C

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

2. อธิบายกลไกการเกิดโรค หรือภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ 

10113C.02 173333
10113C

ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

3. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ทางอายุรกรรมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

10113C.03 173334
10113D

ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ

1 ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

10113D.01 173335
10113D

ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ

2 ปฏิบัติการเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

10113D.02 173336
10113E

ปฏิบัติวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน

1. อธิบายลักษณะทางกายวิภาค และพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉินได้

10113E.01 173337
10113E

ปฏิบัติวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน

2. ประเมินและให้การวินิจฉัยผู้ป่วย ที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉินได้  

10113E.02 173338
10113E

ปฏิบัติวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน

3. ให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ แก่ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม ที่เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉินได้

10113E.03 173339
10113F

อธิบายความรู้จิตวิทยาทั่วไป

1.อธิบายหลักการจิตวิทยาทั่วไปได้

10113F.01 173340
10113F

อธิบายความรู้จิตวิทยาทั่วไป

2.อธิบายวิธีวิเคราะห์จิตวิทยาทั่วไปได้

10113F.02 173341
10113F

อธิบายความรู้จิตวิทยาทั่วไป

3.อธิบายวิธีประยุกต์จิตวิทยาทั่วไปใช้ กับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้

10113F.03 173342

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

      ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

      หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

      2.สอบสัมภาษณ์

      3.สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

N/A

(ข) อธิบายวิธีรายละเอียด

      วัดสัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม รู้ขั้นตอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน วัดสัญญาณชีพได้ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบทางเดินหายใจได้ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยได้  ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบหัวใจและหลอดเลือด ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางระบบประสาท ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปฏิกิริยาแพ้และผู้ได้พิษ ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินเบาหวานที่มีภาวะฉุกเฉิน ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพจิต ดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บวิธีพยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เข้าใจจิตวิทยา 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2.สอบสัมภาษณ์

3.สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ