คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาที่ประกอบ ด้วยเนื้อหาวิชาระบบสุขภาพ   การปฐมพยาบาล ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เภสัชวิทยาพื้นฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวสถิติและวิทยาการระบาด  เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินสภาพ การยกและการเคลื่อนย้าย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพอาชีพกู้ชีพ ระดับ 4

     - ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพอย่างน้อย 3 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     -  ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพอย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน  หรือ

     - ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 3 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     - ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 4 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาสาสมัครกู้ชีพ, กู้ภัย,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,อาสาสมัครดับเพลิง, อสม.,อพปร., อาสาฉุกเฉินการแพทย์, พนักงานฉุกเฉินการแพทย์, เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-DSBM-122A บริหารงาน สาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM-UHHE-123A สื่อสารในระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน
DPM-WSTQ-124A ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน
DPM-EKPX-128A ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
DPM-ZJHX-131A รักษาระบบทางเดินหายใจ
DPM-XRPJ-133A บริหารจัดการ ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ สาธารณภัย
DPM-CLPI-137A ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ในสถานการณ์ ต่างๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ