คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่มีระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยมีระบบสุขภาพ   การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เภสัชวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาทั่วไป อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวสถิติและวิทยาการระบาด  เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินสภาพ การยกและการเคลื่อนย้าย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5

      - ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพอย่างน้อย 5 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

      -  ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ ระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 3 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     - ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 5 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 5  จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์, เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-FJFK-127A ทดสอบในสถานการณ์จำลอง ระดับสูง
DPM-EKPX-128A ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
DPM-ZJHX-131A รักษาระบบทางเดินหายใจ
DPM-XRPJ-133A บริหารจัดการ ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ สาธารณภัย
DPM-CRDM-134A ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
DPM-ERJS-135A รักษาระบบทางเดินหายใจระดับสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ