คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า  แบบอัตโนมัติ  (Automated External Defibrillator)   การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน   การใช้ยาเบื้องต้น  การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพอาชีพกู้ชีพ ระดับ 3

     -  ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     -  ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 1 ปี  และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     -  ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support)  หรือ  ใบประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือใบประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพกู้ชีพ ระดับ 3 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 11 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาสาสมัครกู้ชีพ, กู้ภัย,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,อาสาสมัครดับเพลิง, อสม.,อพปร.,อาสาฉุกเฉินการแพทย์,พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-AMYF-119A ปฏิบัติการ แพทย์ฉุกเฉิน สำหรับ ประชาชน
DPM-BAUF-120A ปฏิบัติตาม ความรู้พื้นฐาน การแพทย์ ฉุกเฉิน
DPM-AWOI-121A ให้ความช่วย เหลือเบื้องต้น
DPM-UHHE-123A สื่อสารในระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน
DPM-WAOK-125A ประเมินสภาพผู้ป่วย
DPM-NFEK-126A ปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM-SFZZ-129A ติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติการฉุกเฉิน
DPM-TCDG-130A ใช้ยาเบื้องต้น
DPM-ZJHX-131A รักษาระบบทางเดินหายใจ
DPM-XQEP-132A ปฏิบัติการยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
DPM-XRPJ-133A บริหารจัดการ ทางการแพทย์ ในสถานการณ์ สาธารณภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0384-A : บริษัทอีเมอเจนซี เมดิคอล เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ