คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรม ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีวิชาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ความรู้แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย  การปฐมพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นต้น นิติเวชศาสตร์ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบาดวิทยาทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์  หัตถการขั้นสูงทางการแพทย์  กฎหมายการแพทย์และระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาพื้นฐาน เภสัชวิทยาพื้นฐาน  หลักการสื่อสาร จรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6

     -  ผู้สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือระดับอนุปริญญา  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 5 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 3 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

     - ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ชีพ อย่างน้อย 7 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือ

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 6 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์, เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, พยาบาล, แพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM-EKPX-128A ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง
DPM-CRDM-134A ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
DPM-ERJS-135A รักษาระบบทางเดินหายใจระดับสูง
DPM-JNXJ-136A ปฏิบัติการยก และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสูง
DPM-BEYB-138A ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ
DPM-RKHG-139A ปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการ การแพทย์ ฉุกเฉิน
DPM-SVSA-140A เวชปฏิบัติใน การปฏิบัติการ ฉุกเฉิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ