หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---2-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      มีความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนความรู้บริหารงานสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101121

อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1.บอกความหมายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101121.01
101121

อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

2.อธิบายถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101121.02
101121

อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

3.อธิบายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง

101121.03
101122

อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

101122.01
101122

อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

2.ป้องกันอันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101122.02
101122

อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

3. อธิบายวิธีจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง

101122.03
101123

อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีตีความข้อกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

101123.01
101123

อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

2. อธิบายวิธีการรักษาความลับของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101123.02
101123

อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

3. อธิบายสิทธิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101123.03
101124

อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. อธิบายตำแหน่งและการทำงานอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างการมนุษย์ได้ถูกต้อง

101124.01
101124

อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

2. อธิบายศัพท์ต่างๆที่ใช้บรรยายส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง

101124.02
101124

อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

3. อธิบายท่าทางทางการวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

101124.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่อไปนี้ 

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

      หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                          

      2.สอบสัมภาษณ์

      3.สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนความรู้บริหารงานสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                          

2.สอบสัมภาษณ์ 

3. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ