หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---2-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
101121 อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1.บอกความหมายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

2.อธิบายถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

3.อธิบายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง

101122 อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2.ป้องกันอันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายวิธีจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง

101123 อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีตีความข้อกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. อธิบายวิธีการรักษาความลับของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายสิทธิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101124 อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายตำแหน่งและการทำงานอวัยวะระบบต่างๆของร่างการมนุษย์ได้ถูกต้อง

2. อธิบายศัพท์ต่างๆที่ใช้บรรยายส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายท่าทางทางการวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

101125 อธิบายความรู้ระบบสุขภาพประเทศไทย

1. อธิบายระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายโครงสร้าง ระบบสุขภาพประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

3.อธิบายสิทธิ ของการเข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศได้อย่างถูกต้อง

101126 อธิบายความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายวิธีถ่ายทอดความรู้การแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101127 อธิบายความรู้บริหารงานสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

1.อธิบายบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานสาธารณสุขด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายวิธีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

101128 อธิบายความรู้เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

1.อธิบายหลักเศรษฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2.อธิบายเศรษฐศาสตร์กับการบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายวิธีการบริหารงานสาธารณสุข ได้อย่างถูกต้อง

101129 อธิบายความรู้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างถูกต้อง

1. อธิบายองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายวิธีการนำแพทย์ทางเลือก มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

10112A บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

1. รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและรวมไปถึงติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่รับแจ้งได้อย่างถูกต้อง

2. คัดแยกระดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยที่มีการแจ้งเหตุเข้ามา และสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

3. ให้คำแนะนำแก่หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง

4. เข้าใจและอธิบายหลักการสวัสดิภาพความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมระหว่างการปฏิบัติงานได้ได้อย่างถูกต้อง

5. อธิบายหลักการทำงานร่วมกันระหว่างบริการการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ