หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---2-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
      มีความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนความรู้บริหารงานสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อาสาฉุกเฉินการแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101121

อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

1.บอกความหมายของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101121.01 172569
101121

อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

2.อธิบายถึงความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

101121.02 172570
101121

อธิบายความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย

3.อธิบายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง

101121.03 172571
101122

อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

101122.01 172572
101122

อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

2.ป้องกันอันตรายจากการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101122.02 172573
101122

อธิบายความรู้ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการ

3. อธิบายวิธีจัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง

101122.03 172574
101123

อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

1. อธิบายวิธีตีความข้อกฎหมายจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

101123.01 172575
101123

อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

2. อธิบายวิธีการรักษาความลับของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101123.02 172576
101123

อธิบายความรู้กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน

3. อธิบายสิทธิของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

101123.03 172577
101124

อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. อธิบายตำแหน่งและการทำงานอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างการมนุษย์ได้ถูกต้อง

101124.01 172578
101124

อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

2. อธิบายศัพท์ต่างๆที่ใช้บรรยายส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างถูกต้อง

101124.02 172579
101124

อธิบายความรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

3. อธิบายท่าทางทางการวิภาคศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

101124.03 172580

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

      ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่อไปนี้ 

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

      หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

      หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                          

      2.สอบสัมภาษณ์

      3.สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ 

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติการกฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉินกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินความรู้พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชนความรู้บริหารงานสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือกได้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                          

2.สอบสัมภาษณ์ 

3. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ