หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนรายงานสำหรับ EMR

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-EMP-2-003ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เขียนรายงานสำหรับ EMR

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitionerISCO 2212 Emergency medicine specialistISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitionersISCO 3256 Medical assistantISCO 3258 Emergency paramedic6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สามารถเขียนรายงานอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานได้อย่างครบถ้วน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์พนักงานฉุกเฉินการแพทย์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102121 อธิบายความรู้การเขียนรายงาน 1. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานได้อย่างครบถ้วน 102121.01
102121 อธิบายความรู้การเขียนรายงาน 2. ปฎิบัติการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 102121.02
102122 อธิบายหลักการเขียนรายงานสำหรับ EMR 1. อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานEMR ได้อย่างครบถ้วน 102122.01
102122 อธิบายหลักการเขียนรายงานสำหรับ EMR 2. ปฎิบัติการเขียนรายงาน EMR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 102122.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น     ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน     ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน     ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์     ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(ข)   หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น     หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน     หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน     หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์     หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้(ง)  วิธีการประเมิน    1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                            2 .สอบสัมภาษณ์    3. สาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ       N/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด      อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงานได้อย่างครบถ้วน ปฏิบัติการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนรายงาน EMR ได้อย่างครบถ้วน ปฏิบัติการเขียนรายงาน EMR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                        2. สอบสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ