หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-JDKG-008A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกสามารถอธิบายขั้นตอนปฏิบัติการ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ มีความรู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ มีความรู้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103211

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก

1. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก ได้ถูกต้องครบถ้วน

103211.01 172880
103211

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก

2. ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ถูกต้องครบถ้วน

103211.02 172881
103212

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ 

1. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ได้ถูกต้อง 

103212.01 172882
103212

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ 

2. ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำได้ถูกต้อง 

103212.02 172883
103213

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

1. อธิบายวิธีการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้ถูกต้อง

103213.01 172884
103213

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

2. ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้ถูกต้อง

103213.02 172885

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1. การสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

      2. การสัมภาษณ์ 

      3. การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก ขั้นตอนปฏิบัติการ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้

(ก) คำแนะนำ 

      N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกขั้นตอนปฏิบัติการ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางบกได้ปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                        

2. สอบสัมภาษณ์

3. สาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ