หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-CLAM-011A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินสภาพผู้ป่วย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

      บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องอำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการปฏิบัติการของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งการแพทย์ หรือการอำนวยการ พ.ศ.2556 

      สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นความรู้ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้นประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่องซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินชุมชน

อาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์

นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

Emergency paramedic

Paramedical practitioners

Medical assistant


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
101321

ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ

101321.01 172623
101321

ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น

2 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นได้

101321.02 172624
101322

ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น

1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้

101322.01 172625
101322

ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น

2 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้ 

101322.02 172626
101323

ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

1. ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการ Primary assessment ได้

101323.01 172627
101323

ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

2. อธิบายกลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกันได้ถูกต้อง 

101323.02 172628
101323

ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

3. ประเมินความปลอดภัย และประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

101323.03 172629
101323

ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

4. ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาทิเช่น ที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสี การบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษ การบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและ สั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 

101323.04 172630
101323

ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น

5. ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้  

101323.05 172631
101324

ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1. รับผิดชอบในมารยาท และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

101324.01 172632
101324

ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2.ซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท กล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ

101324.02 172633
101324

ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3.คัดกรองเบื้องต้น

101324.03 172634
101324

ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4.อธิบายอาการที่สำคัญในระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้

101324.04 172635

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

      2.สาธิตการปฏิบัติงาน

      3.สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

      ปฏิบัติการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556

(ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด

      ปฏิบัติการตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

      สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น ความรู้ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น ประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการ Primary assessment ได้ รู้กลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกัน ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสี การบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษ การบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและ สั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้   

      1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

      2.สอบสัมภาษณ์

      3. สาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ