หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินสภาพผู้ป่วย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-EMP-2-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินสภาพผู้ป่วย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitionerISCO 2212 Emergency medicine specialistISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitionersISCO 3256 Medical assistantISCO 3258 Emergency paramedic 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องอำนาจหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการปฏิบัติการของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งการแพทย์ หรือการอำนวยการ พ.ศ.2556         สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นความรู้ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้นประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่องซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินชุมชนอาสาฉุกเฉินการแพทย์พนักงานฉุกเฉินการแพทย์นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินEmergency paramedicParamedical practitionersMedical assistant


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101321 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น 1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ 101321.01
101321 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น 2 ประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้นได้ 101321.02
101322 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น 1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ 101322.01
101322 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น 2 ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้นได้ 101322.02
101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น 1.ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการPrimary assessment ได้ 101323.01
101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น 2. อธิบายกลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกันได้ถูกต้อง 101323.02
101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น 3. ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 101323.03
101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น 4. ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อาทิเช่นที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสีการบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษการบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและสั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 101323.04
101323 ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น 5. ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้ 101323.05
101324 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1. รับผิดชอบในมารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 101324.01
101324 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2.ซักประวัติและตรวจร่างกายในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ 101324.02
101324 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3.คัดกรองเบื้องต้น 101324.03
101324 ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4.อธิบายอาการที่สำคัญในระบบทางเดินอาหาร สูตินรีเวช โรคตาในภาวะฉุกเฉินได้ 101324.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น    ประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน    ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินชุมชน    ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    หลักสูตรประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น    หลักสูตรประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน    หลักสูตรหลักสูตรอาสาฉุกเฉินชุมชน    หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยขั้นต้น ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น ความรู้ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บขั้นต้น ประเมินสภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง ซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุตามหลักการ Primary assessment ได้ รู้กลไกการบาดเจ็บและให้การป้องกัน ประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ให้การดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ช่องอก ท้อง ช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อตการบาดเจ็บจากรังสี การบาดเจ็บจากเหตุระเบิดการบาดเจ็บหลายระบบ การดูแลในสถานการณ์พิเศษ การได้รับแก๊สพิษ การบาดเจ็บจากความร้อนและความเย็น การบาดเจ็บจากกรด-เบสการบาดเจ็บจากแผลไหม้ ที่จุดเกิดเหตุและ สั่งการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง ทำหัตถการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้  (ง) วิธีการประเมิน    1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                            2.สาธิตการปฏิบัติงาน    3.สอบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ปฏิบัติการ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556(ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด     ปฏิบัติการตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรม ตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ พ.ศ.2556


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                        2.สอบสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ