หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-EMP-2-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2211 General practitionerISCO 2212 Emergency medicine specialistISCO 2221 พยาบาลวิชาชีพISCO 2240 ผู้ช่วยแพทย์ Paramedical practitionersISCO 3256 Medical assistantISCO 3258 Emergency paramedic6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     สามารถบริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัยวิธีคัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อาสาฉุกเฉินการแพทย์เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พนักงานฉุกเฉินการแพทย์นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน                           


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
103141 อธิบายวิธีจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 1.อธิบายความหมายและความแตกต่างของภาวะสาธารณภัยและภัยได้ 103141.01
103141 อธิบายวิธีจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 2.ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรต่างสาขาวิชาชีพเพื่อจัดการภาวะสาธารณภัยและภัยได้ 103141.02
103141 อธิบายวิธีจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 3.อธิบายวิธีรับมือความเสี่ยงต่างๆ 103141.03
103141 อธิบายวิธีจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 4.บริหารจัดการ วางแผนการรับมือภาวะสาธารณภัยและภัยในท้องถิ่นได้ 103141.04
103142 คัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย 4.อธิบายวิธีและรับมือความเสี่ยงต่างๆ 103142.04
103142 คัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย 5.บริหารจัดการ วางแผนการรับมือภาวะสาธารณภัยและในท้องถิ่นได้ 103142.05
103142 คัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย 1.คัดแยกผู้เจ็บป่วย(Triage) ในภาวะสาธารณภัยได้ 103142.01
103142 คัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย 2.บอกความหมายและความแตกต่างของภาวะสาธารณภัยได้ 103142.02
103142 คัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัย 3.ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรต่างสาขาวิชาชีพเพื่อจัดการภาวะสาธารณภัยได้ 103142.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไปความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤตความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

       หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    หลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้(ง) วิธีการประเมิน    1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                             2.สอบสัมภาษณ์  


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ      N/A(ข) คำอธิบายรายละเอียด        สามารถบริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัยวิธีคัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสาธารณภัยคัดแยกผู้เจ็บป่วย (Triage) ในภาวะสาธารณภัยได้ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรต่างสาขาวิชาชีพเพื่อจัดการภาวะสาธารณภัยได้แสวงหาวิธีการรับมือความเสี่ยงต่างๆบริหารจัดการ วางแผนการรับมือภาวะสาธารณภัยและภัยพิบัติในท้องถิ่นได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1.ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                        2.สอบสัมภาษณ์ ยินดีต้อนรับ