หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาระบบทางเดินหายใจ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM-EMP-2-006ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รักษาระบบทางเดินหายใจ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 2211 แพทย์ทั่วไป
1 2212 แพทย์เฉพาะทาง
1 2221 พยาบาลวิชาชีพ
1 2240 ผู้ช่วยแพทย์
1 3256 ผู้ช่วยด้านการแพทย์
1 3258 ผู้ปฏิบัติงานด้านรถพยาบาล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประเมินระบบการหายใจ ในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินจัดการทางเดินหายใจได้ใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษาใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขั้นสูงวิธีผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจแบบด่วนใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการหายใจได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
103121

อธิบายวิธีการจัดการทางเดินหายใจ

1.อธิบายวิธีประเมินระบบการหายใจ ในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

103121.01
103121

อธิบายวิธีการจัดการทางเดินหายใจ

2.จัดการทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้อง

103121.02
103121

อธิบายวิธีการจัดการทางเดินหายใจ

3.ใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้อง

103121.03
103122

อธิบายการเปิดทางเดินหายใจ แบบต่างๆ

1.อธิบายการเปิดทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณคอ

103122.01
103122

อธิบายการเปิดทางเดินหายใจ แบบต่างๆ

2.อธิบายการเปิดทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยไม่บาดเจ็บบริเวณคอ

103122.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ปริญญาบัตรนักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ทักษะเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วไป 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินวิกฤต 

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินการแพทย์

      ความรู้เกณฑ์และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามกลุ่มอาการโรคในภาวะฉุกเฉินจากการบาดเจ็บ 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

      ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      ปริญญาบัตร สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

      หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

      หลักสูตรปริญญา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเทียบเท่า

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

      ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติและหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

      1. การสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก

      2. การสัมภาษณ์ 

      3. การสาธิตการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

      ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

N/A

(ข) คำอธิบายวิธีรายละเอียด

      สามารถประเมินระบบการหายใจ ในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินจัดการทางเดินหายใจได้.ใช้ออกซิเจนเพื่อการรักษาใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขั้นสูง วิธีผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจแบบด่วนใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการหายใจได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบข้อเขียน ปรนัย 4 ตัวเลือก                                                                         

2. การสัมภาษณ์

3. สาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ