Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
1
2
3
4
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประเมินสภาพผู้ป่วย
20
21
22
23
เขียนรายงานสำหรับ EMR
24
25
ทดสอบในสถานการณ์จำลองสำหรับ EMR
26
27
ใช้ยาเบื้องต้น
28
29
รักษาระบบทางเดินหายใจ
30
บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
31
32
ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
33
34
35

ยินดีต้อนรับ