คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัลวางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม ปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่ ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง ละเว้นการกระทำผิดที่เกิดขึ้น ศึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเรื่องการชักชวนคนเข้าร่วมธุรกิจ ให้คำแนะนำในการเริ่มธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่ ชักชวนบุคคลเข้าร่วมธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการละเว้นการกระทำผิดที่เกิดขึ้น ศึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเรื่องการชักชวนคนเข้าร่วมธุรกิจ ปฏิบัติการด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และวางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ อาชีพนักขาย ชั้น 6 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในการเป็นนักขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักขาย ชั้น 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักขาย ชั้น 6 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพนักขายชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักขาย ชั้น 6 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 17 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นักขาย ชั้น 5 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 5 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก 1 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-6-063ZA เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ
RTS-DSB-6-071ZA จัดทำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการ
RTS-DSB-6-072ZA อธิบายให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
RTS-DSB-6-073ZA ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม
RTS-DSB-6-074ZA เริ่มต้นปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่
RTS-DSB-6-075ZA ให้คำแนะนำในการเริ่มธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่
RTS-DSB-6-061ZA กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์
RTS-DSB-6-062ZA จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
RTS-DSB-6-067ZA ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
RTS-DSB-6-068ZA สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-6-069ZA ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า
RTS-DSB-6-070ZA สอบถามสาเหตุที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
RTS-DSB-6-064ZA ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
RTS-DSB-6-065ZA วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
RTS-DSB-6-066ZA เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ