Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ
1
2
3
จัดทำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการ
4
5
อธิบายให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
6
7
ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม
8
9
10
เริ่มต้นปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่
11
12
13
ให้คำแนะนำในการเริ่มธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่
14
15
16
กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์
17
18
จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
19
20
21
ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
22
23
24
สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ
25
26
27
ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า
28
29
สอบถามสาเหตุที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
30
31
ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
32
33
34
35
วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
36
37
38
39
เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
40
41
42

ยินดีต้อนรับ