หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-069ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301421 ให้คำแนะนำในการใช้สินค้าที่ถูกวิธีและการบำรุงรักษา 1. ให้คำแนะนำการใช้สินค้าอย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้า ต่อเนื่อง 301421.01
301421 ให้คำแนะนำในการใช้สินค้าที่ถูกวิธีและการบำรุงรักษา 2. อธิบายวิธีการบำรุงรักษาสินค้าและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 301421.02
301422 ทำการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ตามที่ลูกค้าต้องการ 1. ทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามีข้อชำรุดบกพร่อง 301422.01
301422 ทำการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2. ทำการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ตามจำนวนและลักษณะสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 301422.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ