หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-064ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301221 ปฏิบัติตามแผนการตลาดดิจิทัล 1. ระบุแผนการตลาดดิจิทัลที่ดําเนินการ 301221.01
301221 ปฏิบัติตามแผนการตลาดดิจิทัล 2. ปฏิบัติตามแผนการตลาดดิจิทัล 301221.02
301221 ปฏิบัติตามแผนการตลาดดิจิทัล 3. ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการการตลาดดิจิทัล 301221.03
301221 ปฏิบัติตามแผนการตลาดดิจิทัล 4. สรุปผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301221.04
301222 ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการการตลาดดิจิทัล 1. ระบุวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301222.01
301222 ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการการตลาดดิจิทัล 2. ติดตามผลการดําเนินการแผนการตลาดดิจิทัล 301222.02
301222 ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการการตลาดดิจิทัล 3. ประเมินผลวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301222.03
301222 ประเมินผลการดําเนินการตามแผนการการตลาดดิจิทัล 4. สรุปผลวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301222.04
301223 สรุปผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล
301224 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ