หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-073ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301621 ให้คำแนะนำ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในด้านสินค้าหรือบริการ ด้านกฎหมาย ด้านภาษี ฯลฯ 1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ 301621.01
301621 ให้คำแนะนำ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในด้านสินค้าหรือบริการ ด้านกฎหมาย ด้านภาษี ฯลฯ 2. ให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าให้แก่สมาชิกใหม่ 301621.02
301622 ประเมินผลการฝึกอบรมที่สมาชิกใหม่ได้รับการอบรมแล้ว 1. จัดทำเอกสารการประเมินผลการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ 301622.01
301622 ประเมินผลการฝึกอบรมที่สมาชิกใหม่ได้รับการอบรมแล้ว 2. วัดผลการประเมินเพื่อให้ทราบระดับคะแนนความรู้ที่ได้รับจากการประเมิน 301622.02
301623 ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นโดยการให้สมาชิกใหม่แนะนำสินค้าและบริการ ให้ลูกค้ารายต่อไป 1. ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วน 301623.01
301623 ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นโดยการให้สมาชิกใหม่แนะนำสินค้าและบริการ ให้ลูกค้ารายต่อไป 2. ทำการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อแนะนำสินค้าบริการ 301623.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ