หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-071ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301521 นำสินค้าที่เปลี่ยนคืนส่งคืนบริษัทเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ปัญหาต่อไป 1. นำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้ายื่นต่อแผนคลังสินค้าอย่างครบถ้วน 301521.01
301521 นำสินค้าที่เปลี่ยนคืนส่งคืนบริษัทเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ปัญหาต่อไป 2. ดำเนินการคืนสินค้าให้แก่แผนกคลังลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายเงื่อนไขของบริษัท 301521.02
301522 จัดทำบัญชีรายการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 1.นำสินค้าที่เปลี่ยนคืนส่งคืนบริษัทเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ปัญหาต่อไป 301522.01
301522 จัดทำบัญชีรายการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 2.จัดทำบัญชีรายการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 301522.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ