หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้คำแนะนำในการเริ่มธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-075ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำแนะนำในการเริ่มธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301721 อธิบายรายละเอียดการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจ 1. จัดหาเอกสารแสดงรายละเอียดในการทำธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมธุรกิจ 301721.01
301721 อธิบายรายละเอียดการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจ 2. สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมธุรกิจในรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ 301721.02
301722 ดำเนินการรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจต่อไป 1. จัดทำเอกสารการรับสมัครให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจ 301722.01
301722 ดำเนินการรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจต่อไป 2. แนะนำแนวทางและหลักการวิธีการในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้เข้าร่วมธุรกิจทราบ 301722.02
301723 ชักชวนบุคคลเข้าร่วมธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการละเว้นการกระทำผิดที่เกิดขึ้น ศึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเรื่องการชักชวนคนเข้าร่วมธุรกิจ (ภาคผนวก ค กรณีตัวอย่าง) 1. ทำการชักชวนบุคคลเข้าร่วมธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ 301723.01
301723 ชักชวนบุคคลเข้าร่วมธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการละเว้นการกระทำผิดที่เกิดขึ้น ศึกษาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเรื่องการชักชวนคนเข้าร่วมธุรกิจ (ภาคผนวก ค กรณีตัวอย่าง) 2. ปฎิบัติตามหลักวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายในการชักชวนคนเขาร่วมธุรกิจ 301723.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ