หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-065ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301231 ระบุวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 1.ระบุวิธีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301231.01
301231 ระบุวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 2.ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301231.02
301231 ระบุวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 3 สรุปผลการประเมินการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301231.03
301231 ระบุวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 4 วิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภายหลังดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301231.04
301232 ติดตามผลการดําเนินการแผนการตลาดดิจิทัล 1.ระบุแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภายหลังดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล 301232.01
301232 ติดตามผลการดําเนินการแผนการตลาดดิจิทัล 2.ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลตามที่ระบุ 301232.02
301232 ติดตามผลการดําเนินการแผนการตลาดดิจิทัล 3.ประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล 301232.03
301232 ติดตามผลการดําเนินการแผนการตลาดดิจิทัล 4.สรุปผลการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด ดิจิทัล 301232.04
301233 ประเมินผลวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล
301234 สรุปผลวิธีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล, ระบุวิธีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการตลาดดิจิทัล

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ