หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-067ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301321 เบิกสินค้าจากคลังสินค้าตามจำนวน ขนาด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ 1. จัดทำเอกสารเบิกสินค้าจากคลังสินค้าตาเอกสารการสั่งซื้อที่ถูกต้องครบถ้วน 301321.01
301321 เบิกสินค้าจากคลังสินค้าตามจำนวน ขนาด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ 2. รับสินค้าที่เบิกอย่างครบถ้วนตามเอกสารการเบิกสินค้า 301321.02
301322 ตรวจนับและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 1. ตรวจนับสินค้าจากคลังสินค้าตามจำนวน ขนาด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ 301322.01
301322 ตรวจนับและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 301322.02
301323 ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยการคุ้มครอบผู้บริโภค ที่ สคบ กำหนด (ภาคผนวก ก) 1. ตรวจนับจำนวนสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 301323.01
301323 ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยการคุ้มครอบผู้บริโภค ที่ สคบ กำหนด (ภาคผนวก ก) 2. ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้ออย่างครบถ้วน 301323.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ