หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-066ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301311 ส่งมอบเอกสารการสั่งซื้อที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า 1. ส่งมอบเอกสารการสั่งซื้อที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า 301311.01
301311 ส่งมอบเอกสารการสั่งซื้อที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า 2. รับชำระเงินจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 301311.02
301312 รับชำระเงินจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งมอบใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง 1.เบิกสินค้าจากคลังสินค้าตามจำนวน ขนาด ที่ลูกค้าสั่งซื้อ 301312.01
301312 รับชำระเงินจากลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนและส่งมอบใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง 2. ตรวจนับและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 301312.02
301313 รับชำระเงินสดและระบบอีเล็คทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคผนวก ข)

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ