หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-068ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301411 ติดตามการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง 1. ติดตามการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง 301411.01
301411 ติดตามการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง 2. วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ 301411.02
301411 ติดตามการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง 3. อธิบายนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 301411.03
301412 วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ 1 ให้คำแนะนำในการใช้สินค้าที่ถูกวิธีและการบำรุงรักษา 301412.01
301412 วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ 2 ทำการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ตามที่ลูกค้าต้องการ 301412.02
301413 อธิบายนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ