คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า ให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยให้คำแนะนำและฝึกอบรม ปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่ ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างถูกต้อง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ อาชีพนักขาย ชั้น 4 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือการศึกษาภาคบังคับ หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในการเป็นนักขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักขาย ชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักขาย ชั้น 4 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพนักขายชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักขาย ชั้น 4 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 11 หน่วยสมรรถนะ 4. ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นักขาย ชั้น 3 มาแล้ว ไม่ต้องสอบหน่วยสมรรถนะของชั้น 3 และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะเพิ่มเติมอีก ..4....หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-4-061ZA กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์
RTS-DSB-4-067ZA ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
RTS-DSB-4-068ZA สอบถามความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-4-069ZA ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้า
RTS-DSB-4-070ZA สอบถามสาเหตุที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
RTS-DSB-4-071ZA จัดทำเอกสารการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าตามที่ต้องการ
RTS-DSB-4-063ZA เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ
RTS-DSB-4-064ZA ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
RTS-DSB-4-065ZA วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
RTS-DSB-4-066ZA เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-4-062ZA จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ