คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพนักขาย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักขาย ชั้น 3 ต้อง 1.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือ 1.2 มีประสบการณ์ในงานขายตรง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพนักขาย ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักขาย ชั้น 3 3. กรณีที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพนักขายชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักขาย ชั้น 3 ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-DSB-3-063ZA เตรียมการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ
RTS-DSB-3-061ZA กำหนดช่องทางการขายทั้งช่องทางปกติและช่องทางอีเล็คทรอนิกส์
RTS-DSB-3-067ZA ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน
RTS-DSB-3-064ZA ปฏิบัติการด้านตลาดดิจิทัล
RTS-DSB-3-065ZA วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
RTS-DSB-3-066ZA เตรียมจัดทำเอกสารสำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
RTS-DSB-3-062ZA จัดทำแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ