หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อธิบายให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RTS-DSB-6-072ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อธิบายให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
301611 อธิบายสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสินค้าและบริการ 1. อธิบายสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสินค้าและบริการ 301611.01
301611 อธิบายสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสินค้าและบริการ 2. อธิบายถึงความสำเร็จที่สมาชิกใหม่จะได้รับจากการแนะนำลูกค้าใหม่ 301611.02
301612 อธิบายถึงความสำเร็จที่สมาชิกใหม่จะได้รับจากการแนะนำลูกค้าใหม่ 1. ให้คำแนะนำ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ในด้านสินค้าหรือบริการ ด้านกฎหมายด้านภาษี ฯลฯ 301612.01
301612 อธิบายถึงความสำเร็จที่สมาชิกใหม่จะได้รับจากการแนะนำลูกค้าใหม่ 2. ประเมินผลการฝึกอบรมที่สมาชิกใหม่ได้รับการอบรมแล้ว 301612.02
301612 อธิบายถึงความสำเร็จที่สมาชิกใหม่จะได้รับจากการแนะนำลูกค้าใหม่ 3. ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นโดยการให้สมาชิกใหม่แนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้ารายต่อไป 301612.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ