สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ( 39 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 4

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการยางรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการล้างรถและขัดสี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพล้างรถและขัดสี 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบริการยางรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ