สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์


49 คุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 1 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 1 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพผู้ให้บริการยางรถยนต์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพผู้ให้บริการล้างรถและขัดสี ชั้น 1
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ชั้น 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ชั้น 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ชั้น 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ชั้น 3

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขางานขายและบริการ อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพล้างรถและขัดสี ระดับ 1
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพบริการยางรถยนต์ ระดับ 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระดับ 2
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 3

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการยางรถยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการล้างรถและขัดสี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใหม่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานขายรถยนต์ใช้แล้ว 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานให้คำปรึกษาแผนกบริการ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานประเมินราคารถยนต์ใช้แล้ว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพล้างรถและขัดสี 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพบริการยางรถยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องล่าง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลัง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุกและรถบัส 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมระบบก๊าซธรรมชาติอัดในรถบรรทุกและรถบัส 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ