คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงาน แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานด้านการจัดเตรียมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าแรงดันสูง วิเคราะห์ข้อมูลโปรโตคอลและแก้ปัญหาการทำงานของเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ จัดทำรายงานการแก้ไขและบันทึกประวัติของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าได้ตามคู่มือ ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมงาน มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญ เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 4 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-UJDJ-159A การจัดเตรียมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน
ASV-AOCU-163A วิเคราะห์ข้อมูลโปรโตคอลและแก้ปัญหาการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ
ASV-YDTF-164A จัดทำรายงานการแก้ไขและบันทึกประวัติของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าได้ตามคู่มือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ