คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้เครื่องมือและทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าแรงดันสูง ตั้งค่าซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ ตรวจสอบและปรับตั้งซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ แก้ปัญหาการทำงานของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ ตลอดจนเข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีประสบการณ์ทำงานด้านซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และการสื่อสารของระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-UJDJ-159A การจัดเตรียมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน
ASV-BAUL-160A ตั้งค่าซอฟท์แวร์และการสื่อสารของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ
ASV-BHCG-161A ตรวจสอบและปรับตั้งซอฟท์แวร์และการสื่อสารของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ
ASV-GXPS-162A แก้ปัญหาการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามคู่มือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ