คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป ระดับ 3 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบของสถานประกอบการ ด้านบริการยานยนต์ ใช้เครื่องมือช่างเครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบส่งถ่ายกำลังและเครื่องล่าง ระบบขับเคลื่อน ห้ามเลี้ยว ขับเลี้ยว ยางและล้อรถยนต์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
(1) มีประสบการณ์ทำงานในงานบริการยานยนต์ ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปอย่างน้อย 1 ปีโดยต้องมีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการ ไม่นับการฝึกงานที่ต่ำกว่า 500 ชั่วโมง
(2) ผู้สมัครต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงว่ามีความรู้ 
ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ ตามรายละเอียด
2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
(1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
(2) มาตรฐานอาชีพของคุณวุฒินี้ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ 7 หน่วย โดยผู้ที่จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องได้รับการประเมินและ ผ่านการรับรองตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเครื่องและช่างซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์ (7231)

บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ มีลักษณะการประกอบอาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป อาทิ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ช่างบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-KCSV-165A ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-DXUC-166A ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-DJMH-169A ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-GOUN-170A บำรุงรักษาเครื่องยนต์
ASV-KBXB-171A บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ASV-MVHV-172A บำรุงรักษาระบบส่งถ่ายกำลังขับเคลื่อน ห้ามเลี้ยว บังคับเลี้ยว และเครื่องล่าง
ASV-KMMY-173A บำรุงรักษายางและล้อรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0362-A : บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
CB-0322-A : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0336-A : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
CB-0319-A : วิทยาลัยเทคนิคสตูล
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
CB-0341-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
CB-0330-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ