คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้เครื่องมือและทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย สำรวจและประเมินพื้นที่ติดตั้ง และภาระทางไฟฟ้าของสถานที่และอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน เขียนแบบระบบไฟฟ้าและการป้องกันได้ตามมาตรฐาน จัดเตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามแบบ/ใบงาน ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน ตรวจสอบตามรอบระยะเวลาและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน ทดสอบการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดตั้งและ/หรือซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบไฟฟ้าทั่วไปมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสรรถนะอาชีพในระดับนี้มาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-OSTL-138A ปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
ASV-YBKY-139A สำรวจและประเมินพื้นที่ติดตั้ง และภาระทางไฟฟ้าของสถานที่และอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน
ASV-TDHK-140A อ่านแบบระบบไฟฟ้าและการป้องกันได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ASV-JXBA-142A จัดเตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามแบบ/ใบงาน
ASV-ELQV-143A ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน
ASV-DGIB-144A ตรวจสอบตามรอบระยะเวลาและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน
ASV-RKVQ-145A ทดสอบการทำงานของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและบริภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ